Kallelse till årsmöte 22:e februari 13:00

Hej!

UPPDATERING: Plats är Tiundaskolans matsal!

Ni som var på senast årsmötet vet att vi röstade igenom en ändring som innebär att årsmötet kommer vara i februari istället för i november, detta för att det underlättar styrelsens arbete med rapporteringar, samt gör årsredovisningarna på årsmötet mer intressanta för medlemmar. Och för att följa denna ändring blir det som en engångshändelse väldigt kort innan nästa årsmöte.

Ni kallas därmed till årsmöte söndagen den 22:e februari 13:00. Boka upp denna tid!

Vi kommer inom kort återkomma med plats.

På årsmötet i november fick styrelsen i uppdrag att komma med rättningsförslag på paragraf 8 och 13, ni kan se vårt ändringsförslag här nedan, nuvarande stadgar finns att läsa på http://uppsalaparkour.se/om-foreningen/stadgar/.

Förslag till ändring av paragraf 13 om stadgeändringar:
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna senast sju (7) dagar före årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om Ändamål (§2), stadgeändringar (§13) och upplösning (§14) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

Förslag till ändring av paragraf 8, den delen om vilka ärenden som ska behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av årsmötets utlysning.
2. Val av mötets ordförande
3. Val av sekreterare för förhandlingarna.
4. Val av justerare.
5. Anmälan av övriga frågor, som årsmötet kan besluta att ta upp till behandling.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balansräkning.
9. Disposition av överskott eller täckande av underskott.
10. Förslag från Styrelsen (propositioner).
11. Förslag från medlemmar (motioner).
12. Val av föreningsordförande.
13. Val av vice föreningsordförande.
14. Val av sekreterare.
15. Fastställande av antal ledamöter det kommande året.
16. Val av ledamöter till föreningsstyrelsen.
17. Val av myndig kassör.
18. Val av myndig revisor.
19. Val av valberedning.
20. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
21. Övriga frågor, som årsmötet har beslutat att ta upp till behandling.