Stadgar

Program
Uppsala Parkour vill i huvudsak, ge möjligheten att tillsammans kunna träna, lära utav varandra och utvecklas inom träningsformen parkour/freerunning. Uppsala Parkour vill också erbjuda nybörjare ett säkert sätt att lära in grunderna med hjälp av erfarna gruppledare.

Träningsformen är ägnad åt att bygga starkare, spänstigare, smidigare kroppar och starka sinnen för att kunna röra sig obehindrad igenom sin miljö. Vare sig det är igenom skogen eller igenom stadens labyrinter. Målet är att inte känna sig begränsad av vad man än ställs inför och att vara stark för att vara användbar, både för sig själv och andra.

Viktigt för föreningen är främjandet av gemenskap inom gruppen och avståndstagande från hierarki för att på så sätt behålla ursprungstanken i disciplinen och främja egentänkade och kreativitet. Alla är lika värda och alla är familj i Uppsala Parkour. Härigenom främjas utövarnas fysiska och psykiska hälsa.

De grundläggande målen måste uppnås genom:

Att ordna välstrukturerade och säkra träningar.
Att jobba mot införskaffande av bättre träningsredskap och bättre träningsmiljöer.
Att utöka kontaktnätet för samarbete med olika företag/organisationer och även andra utövare och föreningar.
Att utbilda fler gruppledare.
Att föra vidare hälsosamma vanor och värderingar till ungdomarna som tränar med Uppsala Parkour.

Föreningsstadgar 2017-02-26

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Uppsala Parkour.

§ 2 Ändamål
Uppsala Parkour vill med sin verksamhet sprida kunskap om träningsformen till allmänheten, erbjuda sina medlemmar strukturerade och stimulerande träningar, växa och i sin tur kunna erbjuda bättre träningsmöjligheter genom fler utbildade gruppledare, specialiserade träningslokaler och träningsredskap.

§ 3 Säte
Föreningen har sitt säte i Uppsala

§ 4 Medlemskap
Var och en som respekterar föreningens målsättning och värderingar äger rätt att bli medlem.
Föreningen har rätt att utesluta medlemmar som medvetet motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Styrelsen äger rätten att när som helst under året bevilja personer som särskilt har engagerat i föreningen samt personer i utsatta situationer, rabatterat eller gratis medlemskap.

§ 5 Motioner
Enskild medlem har rätt att inlämna motion till ordinarie årsmöte/extra årsmöte/styrelsemöte. Motion har ingen inlämningsdatum utan kan lämnas fram senast under mötet.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte, och styrelsen.

§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls årligen före februari månads utgång. Årsmötet kungörs senast fyra (4) veckor före sammanträdet. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast sju (7) dagar före årsmötet.
Vid årsmötet äger föreningens samtliga närvarande medlemmar rösträtt på framlagda förslag.
Alla medlemmar i föreningen enligt § 4 har rösträtt vid föreningens årsmöte.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av årsmötets utlysning.
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av sekreterare för förhandlingarna.
 5. Val av justerare.
 6. Anmälan av övriga frågor, som årsmötet kan besluta att ta upp till behandling.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Fastställande av balansräkning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Disposition av överskott eller täckande av underskott.
 11. Förslag från Styrelsen (propositioner).
 12. Förslag från medlemmar (motioner).
 13. Val av föreningsordförande.
 14. Val av vice föreningsordförande.
 15. Val av sekreterare.
 16. Fastställande av antal ledamöter det kommande året.
 17. Val av ledamöter till föreningsstyrelsen.
 18. Val av myndig kassör.
 19. Val av myndig revisor.
 20. Val av valberedning.
 21. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 22. Övriga frågor, som årsmötet har beslutat att ta upp till behandling.

§ 9 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas då majoriteten 2/3 av föreningsstyrelsen anser att detta är nödvändigt eller då minst 1/3 av föreningens aktiva medlemmar gör skriftlig framställan om det. På det extra årsmötet kan samma saker som på det ordinarie årsmötet beslutas. Extra årsmöte ska kungöras minst två (2) veckor före mötet.

§ 10 Styrelsen
Styrelsens poster utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst två extra ledamöter.

§ 11 Revisor
Revisorns uppgift är att granska om styrelsens arbete går i linje med föreningens syfte, stadgar och årsmötesbeslut samt att verifiera att den av styrelsen angivna balansräkningen är korrekt.

§ 12 Firmatecknare
Firmatecknare är föreningens kassör samt de personer styrelsen beviljat. Varje firmatecknare tecknar firman var för sig.

§ 13 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna senast sju (7) dagar före årsmötet, I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om Ändamål (§2), stadgeändringar (§13) och upplösning (§14) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

§ 14 Upplösning
Upplösning av förening kan inte ske utan ett årsmötesbeslut där 2/3 majoritet krävs. Vid upplösning tillfaller föreningens egendom distriktet. Om föreningen beslutat att verksamheten ska vila, eller om verksamheten av annat skäl upphör, överlåtes förvaltningen av föreningens tillgångar omgående styrelsemedlemmarna.