Uppsala Parkour vill ha en verksamhet som är öppen för alla. Deltagande i UPKs aktiviteter  ska vara öppen, tillgänglig, inkluderande och medveten. I vår verksamhet ska personer och samverkansorganisationer känna sig välkomna att engagera sig, delta och påverka verksamheten. 

Alla som deltar i UPKs aktiviteter, medlemmar, ledare och allmänhet, ska få samma bemötande och ges lika goda förutsättningar att engagera sig i verksamheten. Detta gäller oavsett kön, tro, etnicitet, sexualitet, socioekonomisk ställning och politisk ståndpunkt. 

Vad gäller åldersgränser för deltagande på workshops och träningar (som är anpassade för en viss fysisk nivå) så bestäms det av huvudansvarig ledare vid varje enskild aktivitet. Det ska göras utifrån vilka förutsättningar ledarna har, med andra ord antal ledare, deras ålder och erfarenhetsnivå eller pedagogiska utbildningsnivå. 

Vad gäller personer med fysiska eller kognitiva handikapp ska ledare anpassa aktiviteterna så mycket de förmår för att alla ska kunna delta. Hur detta görs och till vilken grad kommer i praktiken variera från ledare till ledare beroende på erfarenhetsnivå eller pedagogiska utbildningsnivå. 

I praktiken innebär detta bland annat nolltolerans mot våld och mobbing på vägen till, under och på vägen från UPKs aktiviteter. 

Om en ledare eller styrelsemedlem får vetskap om att någon bryter mot denna policy är det dennes ansvar att med hjälp av minst en annan styrelsemedlem prata med berörd person. 

  • De ska förtydliga föreningens ståndpunkt och uppmärksamma berörd person att om denne fortsätter med det som brutit mot föreningens policy kan de bli uteslutna från föreningen. 
  • Om något olagligt har skett ska detta anmälas till polisen. 
  • Om den berörda personen är en minderårig ska vårdgivare alltid kontaktas.