Riktlinjerna gäller för alla som reser på uppdrag av Uppsala Parkour. Vid alla typer av resor för UPKs räkning ska hänsyn tas till hållbarhet, både för miljö, klimat, ekonomi och tidsåtgång. Ett så miljövänligt resande som möjligt ska alltid eftersträvas, detta ska dock vägas mot om det finns avsevärda ekonomiska eller tidsmässiga fördelar. 

Alla resor ska planeras och övervägas så kostnadseffektivt som möjligt. Hänsyn ska tas både till direkta utlägg och förlorad arbets-/studietid för den resande. 

Beslut om genomförande av resa som ska betalas av UPK ska alltid först förankras inom styrelsen. 

Resestandard 

  • Resor inom Sverige ska i första hand ske med buss, tåg eller personbil/minibuss med fyllda säten. 
  • Billigast möjliga transportsätt ska väljas, utifrån givna förutsättningar för resan. 
  • Boka biljetter i god tid så att du kan utnyttja de rabattmöjligheter som ges. 
  • För resa med tåg, flyg eller buss gäller i första hand 2:a klass, budget eller motsvarande, om inte skillnaden i pris för högre klass är försumbar. 
  • Transporter till och från stationer och flygplatser ska i första hand ske med kollektiva transportmedel. 
  • För resa med egen bil ska särskilda skäl föreligga, detta av både miljö- och säkerhetsskäl. Om egen bil används ska samåkning alltid eftersträvas, antingen med andra resenärer i föreningen eller utomstående, tex via samåkningstjänster. 
  • Vid körning med egen bil utgår ersättning i enlighet med gällande kilometertaxa (följer Skatteverkets regler). Ingen extra ersättning utgår för släp eller medpassagerare.